Struktūra ir kontaktai

Aukštadvario regioninio parko darbuotojų kontaktai

Pareigos,
vardas, pavardė

Telefonas

El. pašto adresas

Direktorius
Remigijus Noreika

gyvenimo aprašymas

8-528-65246, 8-620-71361

aukstadvaris@arp.lt; r.noreika@arp.lt

Remigijus Noreika


 Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta      

1966 m. rugsėjo mėn. 27 d.

Ignalinos raj. Kazitiškis

1986 – 1991 m.   Vilniaus pedagoginis institutas;

1982 – 1986 m. Kauno A. Kvedaro miškų technikumas;

1981 – 1982 m. Ignalinos 1 – oji vidurinė mokykla;

1973 – 1981 m.  Kazitiškio aštuonmetė mokykla;

Darbo patirtis

Nuo 2020 m.  Aukštadvario regioninis parkas, direktorius;

2018 – 2020 m. Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija Mokytojų rengimo institutas, sporto ir gamtamokslinio ugdymo studijų programų grupės vykdantysis vadovas, profesorius;

2015 – 2018 m. Lietuvos edukologijos universitetas, Biologijos ir chemijos katedros vedėjas, profesorius;

2013 – 2015 m.  Lietuvos edukologijos universitetas, Biologijos katedros vedėjas, profesorius;

2012 m. Lietuvos edukologijos universitetas, Biologijos ir gamtamoksllinio ugdymo katedros vedėjas, profesorius;

2002 – 2012 m.  Vilniaus pedagoginis universitetas, Botanikos katedros vedėjas, docentas; nuo 2003 m. – profesorius;

1994 – 2002 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, docentas Botanikos katedroje;

1993 – 1994 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, vyresnysis asistentas Botanikos katedroje;

1991 – 1993 m. Vilniaus pedagoginis institutas – Vilniaus pedagoginis universitetas, asistentas Botanikos katedroje;

1989 – 1991 m. Vilniaus pedagoginis institutas, laborantas Botanikos katedroje studijų metu;

1988 – 1990 m. Respublikinė jaunųjų gamtininkų stotis, laborantas;

1986 m. Ignalinos rajono kolūkis ,,Kelias į komunizmą“, kolūkinės girininkijos girininkas;

1985 m. Ignalinos rajono miškų ūkis, eigulys Daunorių girininkijoje;

Kalbos

Rusų, anglų;

Pomėgiai

Fotografija, gamtos tyrinėjimas

Šeima

Vedęs. Žmona Birutė, sūnus Mantas (g. 1991 m.).

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų terittorijų tarnybos teisės aktus, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi;

2. Turėti aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų organizacinės veiklos patirtį;

3. Žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;

4. Mokėti valdyti informaciją: ją sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

5. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti regioninio parko direkcijos veiklą;

6. Žinoti raštvedybos taisykles;

7. Mokėti rengti regioninio parko organizacinius - tvarkomuosius dokumentus;

8. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9. Mokėti užsienio kalbą;

10. Būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, komunikabiliu. 

  

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Vadovauti regioninio parko direkcijai (toliau - direkcija), organizuoti aplinkosauginę ir aplinkotvarkinę, mokslinę, pažintinę, rekreacinę, švietėjišką - propagandinę ir kitą direkcijos veiklą, siekiant išsaugoti vertingiausius gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti;

2. Rengti ir teikti tarnybai tvirtinti kasmetinę direkcijos veiklos programą, regioninio parko (toliau – parkas) gamtinių ir kultūrinių bei kitų kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas bei organizuoti jų įgyvendinimą;

3. Pagal kompetenciją organizuoti parko teritorijos apsaugos ir naudojimo režimo laikymosi kontrolę;

4. Pagal kompetenciją organizuoti kraštotvarkinės bei statybinės veiklos, vykdomos parko teritorijoje, kontrolę;

5. Teikti tvirtinti tarnybai nustatytos formos metinę direkcijos veiklos ataskaitą; su patvirtinta ataskaita supažindinti rajonų, į kurių teritorijas įeina parkas, savivaldybių tarybas.

6. Nagrinėti ir teikti išvadas regionų aplinkos apsaugos departamentams dėl projektinės dokumentacijos derinimo;

7. Pagal kompetenciją rengti pasitarimus;

8. Vykdyti parko tarybos pirmininko funkcijas;

9. Užtikrinti darbuotojų rengiamų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku, darbo drausmę ir tvarką direkcijoje, nustatyti darbuotojų veiklos sritis;

10. Nagrinėti, vertinti ir tvirtinti direkcijos darbuotojų kasmetines ataskaitas bei veiklos planus;

11. Tvirtinti direkcijos darbuotojų pareigines instrukcijas ir kontroliuoti jų vykdymą;

12. Vykdyti tarnybos pavedimus ir nurodymus;

13. Kontroliuoti tarnybos pavedimų ir teisės aktų vykdymą, parko teritorijos apsaugos, naudojimo režimo ir lankymo tvarkos reikalavimų laikymąsį;

14. Pasirašyti visus direkcijos dokumentus, taip pat pagal kompetenciją derinti kitų institucijų ar asmenų parengtus dokumentus;

15. Sprendžiant jam patikėtus uždavinius ir funkcijas, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijor ir tarnybos įsakymais, nurodymais, instrukcijomis, kitais teisės aktais, parko ditrekcijos nuostatais.

 

                                                       _______________________

 

Vyr. specialistė bendriems reikalams
Danutė Banuškevičienė

8-528-65246

d.banuskeviciene@arp.lt

Mentorius
Benas Svinkūnas

8-528-65246

b.svinkunas@arp.lt

Vyr. ekologas
Talvydas Špiliauskas

8-528-65246

t.spiliauskas@arp.lt

Vyr. lankytojų centro administratorė
Ema Stanulionienė

8-528-65363 , 8-620-28737

e.stanulioniene@arp.lt

Vyr. kultūrologė
Rita Balsevičiūtė

8-528-65246

r.balseviciute@arp.lt

 

* privalomi laukai

https://www.arp.lt/

Informacija polapyje atnaujinta: 2021-02-09 21:03:21

Aukštadvario regioninio parko direkcija
Biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 2, Aukštadvaris, LT-21253 Trakų r.
Juridinio asmens kodas 188738210
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

Supratau
Svetainė naudoja slapukus.Plačiau