Struktūra ir kontaktai

 

 

 

Aukštadvario regioninio parko darbuotojų kontaktai

Pareigos,
vardas, pavardė

Telefonas

El. pašto adresas

Laikinai einantis direktoriaus pareigas
Benas Svinkūnas

8-528-65246

aukstadvaris@arp.lt; b.svinkunas@arp.lt

 

Benas Svinkūnas gimė 1956 m. balandžio 1 d. Lebedevkos kaime, Jurginsko rajone, Tiumenės srityje, Rusija.
1962-1970 m. mokėsi ir įgijo aštuonių klasių išsilavinimą Verebiejų aštuonmetėje mokykloje Alytaus rajone.
1971-1973 m. mokėsi ir įgijo vidurinį išsilavinimą Alytaus internatinėje mokykloje.
1973-1978 m. mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje miškų ūkio fakultete. Įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę.
1978-1979 m. Trakų miškų ūkyje saugumo technikos inžinierius.
1980-1981 m. tarnyba armijoje.
1982-1985 m. Trakų miškų ūkyje miško kultūrų ir miško apsaugos inžinierius.
1986-1991 m. Trakų rajono Akmenos kolūkyje inžinierius-landšaftininkas.
1992 m. Trakų miškų urėdijoje Trakų girininkijoje meistras.
1993-1994 m. Trakų istoriniame nacionaliniame parke girininkas.
1995-2001 m. UAB ,,Jūsų namas“ dailidė.
Nuo 2002 m. Aukštadvario regioniniame parke vyr. kraštotvarkininkas.
Vedęs, žmona Marija. Turi du sūnus.


 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų terittorijų tarnybos teisės aktus, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi;

2. Turėti aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų organizacinės veiklos patirtį;

3. Žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;

4. Mokėti valdyti informaciją: ją sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

5. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti regioninio parko direkcijos veiklą;

6. Žinoti raštvedybos taisykles;

7. Mokėti rengti regioninio parko organizacinius - tvarkomuosius dokumentus;

8. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9. Mokėti užsienio kalbą;

10. Būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, komunikabiliu. 

  

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Vadovauti regioninio parko direkcijai (toliau - direkcija), organizuoti aplinkosauginę ir aplinkotvarkinę, mokslinę, pažintinę, rekreacinę, švietėjišką - propagandinę ir kitą direkcijos veiklą, siekiant išsaugoti vertingiausius gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti;

2. Rengti ir teikti tarnybai tvirtinti kasmetinę direkcijos veiklos programą, regioninio parko (toliau – parkas) gamtinių ir kultūrinių bei kitų kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas bei organizuoti jų įgyvendinimą;

3. Pagal kompetenciją organizuoti parko teritorijos apsaugos ir naudojimo režimo laikymosi kontrolę;

4. Pagal kompetenciją organizuoti kraštotvarkinės bei statybinės veiklos, vykdomos parko teritorijoje, kontrolę;

5. Teikti tvirtinti tarnybai nustatytos formos metinę direkcijos veiklos ataskaitą; su patvirtinta ataskaita supažindinti rajonų, į kurių teritorijas įeina parkas, savivaldybių tarybas.

6. Nagrinėti ir teikti išvadas regionų aplinkos apsaugos departamentams dėl projektinės dokumentacijos derinimo;

7. Pagal kompetenciją rengti pasitarimus;

8. Vykdyti parko tarybos pirmininko funkcijas;

9. Užtikrinti darbuotojų rengiamų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku, darbo drausmę ir tvarką direkcijoje, nustatyti darbuotojų veiklos sritis;

10. Nagrinėti, vertinti ir tvirtinti direkcijos darbuotojų kasmetines ataskaitas bei veiklos planus;

11. Tvirtinti direkcijos darbuotojų pareigines instrukcijas ir kontroliuoti jų vykdymą;

12. Vykdyti tarnybos pavedimus ir nurodymus;

13. Kontroliuoti tarnybos pavedimų ir teisės aktų vykdymą, parko teritorijos apsaugos, naudojimo režimo ir lankymo tvarkos reikalavimų laikymąsį;

14. Pasirašyti visus direkcijos dokumentus, taip pat pagal kompetenciją derinti kitų institucijų ar asmenų parengtus dokumentus;

15. Sprendžiant jam patikėtus uždavinius ir funkcijas, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijor ir tarnybos įsakymais, nurodymais, instrukcijomis, kitais teisės aktais, parko ditrekcijos nuostatais.

 

                                                       _______________________

 

Vyr. specialistė bendriems reikalams
Danutė Banuškevičienė

8-528-65246

d.banuskeviciene@arp.lt

Vyr. kraštotvarkininkas

Vyr. ekologas
Talvydas Špiliauskas

8-528-65246

t.spiliauskas@arp.lt

Vyr. lankytojų centro administratorė
Ema Stanulionienė

8-528-65363

e.stanulioniene@arp.lt

Vyr. kultūrologė
Rita Balsevičiūtė

8-528-65246

r.balseviciute@arp.lt

 

* privalomi laukai

Informacija polapyje atnaujinta: 2020-02-20 11:01:38