Struktūra ir kontaktai

Aukštadvario regioninio parko darbuotojų kontaktai

Pareigos,
vardas, pavardė

Telefonas

El. pašto adresas

Direktorius
Remigijus Noreika

gyvenimo aprašymas

8-528-65246, 8-620-71361

aukstadvaris@arp.lt; r.noreika@arp.lt

Vyr. specialistė bendriems reikalams
Danutė Banuškevičienė

8-528-65246

d.banuskeviciene@arp.lt

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

1.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą buhalterinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį;

2.  žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, bei kitus teisės aktus reglamentuojančius finansinę-ūkinę veiklą, buhalterinę apskaitą, valstybės biudžeto sudarymą ir naudojimą;

3.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu: Word, Excel, Outlook Express, Power Point, direkcijoje naudojamomis buhalterinės apskaitos programomis, Navision Financials programa;

4.  atlikti vyriausiojo finansininko pareigas;

5.   mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.  sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

7.  būti pareigingu, atsakingu, darbščiu, pavyzdingu, komunikabiliu, gerbti žmogų ir valstybę.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Direkcijos funkcijų ir uždavinių įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:

 

1.  tvarko direkcijos buhalterinę apskaitą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais;

2.  rengia finansinę atskaitomybę ir nustatyta tvarka teikia ją Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos;

3.  deklaruoja mokesčius, teikia ataskaitas ir privalomus pranešimus mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;

4.  tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimą įformina jų bylas ir perduoda saugojimui;

5.  organizuoja programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, sąmatų rengimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.  sudaro/dalyvauja sudarant investicijų programas ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

7.  vykdo išankstinę ir einamą finansų kontrolę, remiantis pateiktais dokumentais;

8.  sudaro, pagal poreikį atnaujina ir teikia tvirtinti Direktoriui tvarkos aprašus ir taisykles, nustatytus  buhalterinės apskaitos vadove;

9.  organizuoja viešuosius pirkimus, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų planus;

10.  tvarko personalo administravimo dokumentaciją: sudaro darbo sutartis/įformina jų pasikeitimus, pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia atostogų grafikus;

11.  rengia direkcijos organizacinius dokumentus /įsakymus/, tvarko gaunamų ir siunčiamų dokumentų registrą, užtikrina raštvedybos taisyklių reikalavimų vykdymą;

12.  tvarko valstybės tarnautojų registrą;

13.  organizuoja archyvinių dokumentų bylų laikymą, sistemina bylas, veda jų apskaitą bei rūpinasi apsauga;

14.  vykdo kitus Direktoriaus nurodymus ir pavedimus, siekiant direkcijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 

                                                  _______________________

 

 

Mentorius
Benas Svinkūnas

8-528-65246

b.svinkunas@arp.lt

Vyr. ekologas
Talvydas Špiliauskas

8-528-65246

t.spiliauskas@arp.lt

Vyr. lankytojų centro administratorė
Ema Stanulionienė

8-528-65363 , 8-620-28737

e.stanulioniene@arp.lt

Vyr. kultūrologė
Rita Balsevičiūtė

8-528-65246

r.balseviciute@arp.lt

 

* privalomi laukai

https://www.arp.lt/

Informacija polapyje atnaujinta: 2021-02-09 21:03:21

Aukštadvario regioninio parko direkcija
Biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 2, Aukštadvaris, LT-21253 Trakų r.
Juridinio asmens kodas 188738210
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

Supratau
Svetainė naudoja slapukus.Plačiau