INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamus rengti teritorijų planavimo dokumentus – Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialiuosius planus.
Planavimo tikslai: Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų ribų plano - naujai nustatyti arba pakoreguoti esamas regioninio parko ir jų funkcinio prioriteto zonų ribas, taip pat naujai nustatyti arba pakoreguoti esamas buferinės apsaugos zonos ribas; Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plano – nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų ribas bei apsaugos ir tvarkymo reglamentus; konservacinio prioriteto teritorijų apsaugos ir tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones, aplinkosaugos ir miškų ūkio veiklos kryptis, pateikti svarbiausių apsaugos ir tvarkymo darbų programą; išnagrinėti žemės tikslinės paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreikius ir keitimo apribojimus; pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimą; įvertinus lankytojų srautus ir dabartinius poreikius numatyti teritorijos rekreacinio naudojimo sistemą – nustatyti vietas poilsio paskirties pastatų statybai, numatyti pažintinio turizmo trasų sistemą, pasiūlyti kitus rekreacinės infrastruktūros objektus, numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujai statybai; priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Planavimo metu, įvertinus poreikius ir galimybes, tvarkymo planų sprendiniais Aukštadvario regioninio parko buferinės apsaugos zonoje gali būti numatomos priemonės, mažinančios neigiamą veiklos poveikį ir saugančios šio valstybinio parko regimąją aplinką.
Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-327.
Projekto finansavimas – ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt
Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt
Darbų terminai – 2012-10-31–2014-04-30.
Su specialiųjų planų darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt
Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiųjų planų svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės supažindinimas su ribų ir tvarkymo planų sprendiniais numatomas 2014 m. sausio–vasario mėn. Susipažinimo su parengtų specialiųjų planų projektais ir viešo susirinkimo datos visuomenės informavimo priemonėse bus pateiktos papildomai.

  https://www.arp.lt/

  Aukštadvario regioninio parko direkcija
  Biudžetinė įstaiga,
  Dariaus ir Girėno g. 2, Aukštadvaris, LT-21253 Trakų r.
  Juridinio asmens kodas 188738210
  Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

  Supratau
  Svetainė naudoja slapukus.Plačiau